• Zwroty i reklamacje

   W przypadku wystąpienia problemów z realizacją zamówienia lub kupionym przedmiotem, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Postaramy  się pomóc jak najszybciej. Zwrotu lub reklamacji można dokonać wyłącznie dla zamówień, które w historii zamówień posiadają status Dostarczone. 

Reklamacja produktów

 1. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@v-mm.pl (potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia, będzie otrzymanie informacji zwrotnej);
 2. Pisemnie na adres: V-MM Sp. z o.o., 83-031 Różyny, ul. Gdańska 43;

    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Uwaga:  reklamacji nie podlegają przedmioty których uszkodzenia zostały uwidocznione i opisane przez sprzedającego, tym samym kupujący został o nich powiadomiony przezd zakupem towaru. 


Zwroty produktów

ZASADY ZWROTU TOWARU W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.v-mm.pl w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny oraz ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów opisanych w pkt. 7.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia wejścia w posiadanie produktu, a jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach- od dnia wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, patii lub części;
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument składa w terminie wskazanym w pkt. 1 oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do tego celu Konsument może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej. Odstąpienia od umowy można dokonać wysyłając je pocztą na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy biuro@v-mm.pl. 
 4. Szczegóły dotyczące prawa odstąpienia znajdują się w regulaminie sklepu internetowego. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania, nie później iż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Ważne! Wszystkie produkty Sprzedawcy są opatrzone indywidualnymi numerami kontrolnymi, które nie uniemożliwiają jednak dokonania pomiarów niezbędnych do określenia prawidłowości doboru podzespołu do pojazdu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 6. Uprzejmie prosimy o należyte zabezpieczenie produktu tak, by nie uległ zniszczeniu w trakcie transportu i odesłanie go w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Sprzedawca dokonuje na rzecz Konsumenta zwrotu dokonanych płatności, pomniejszone o koszty dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu. 
 9. Sprzedawca oświadcza, iż istnieje możliwość- po uprzednim zleceniu Konsumenta- wysłania kuriera przez Sprzedawcę po odbiór zwracanego towaru. Najniższy koszt takiego transportu ponosi Kupujący. Wszelkie szczegóły dotyczące zlecenia wysłania kuriera, w tym koszty, są ustalane z Konsumentem po otrzymaniu przez Sprzedawcę zlecenia. Zlecenie wysłania kuriera następuje po uzyskaniu wyraźnej akceptacji przez Konsumenta wszystkich warunków zlecenia.
 10. Zwrot należności za towar dokonywany jest w tej samej formie jakiej użył Konsument przy zapłacie, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zakupu przez Konsumenta produktu z opcją zapłaty za towar podczas jego odbioru (za pobraniem), po dokonanym odstąpieniu od umowy, istnieje możliwość zwrotu należności bezpośrednio na rachunek bankowy Konsumenta, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym celu uprzejmie prosimy o wyraźne wskazanie w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, iż zwrot należności ma nastąpić na konkretny rachunek bankowy oraz przedstawić jego numer.

Proszę pamiętać :

 1. Do zwrotu musi być dołączony dowód zakupu- produkt odsyłany jest na koszt i ryzyko Klienta – radzimy korzystać z renomowanych firm kurierskich- nie przyjmujemy paczek „za pobraniem”
 2. Prosimy o oznaczenie odsyłanego produktu jako zwrot lub reklamacja.